เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียน เทอม 2/2557 ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ (ด่วนที่สุด)    
ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
      1. นิสิต-นักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นิสิต-นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
      2. สำหรับนิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี) สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะดำเนินการลงทะเบียนในกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน 5 รายวิชา (ห้ามนิสิตทำการถอนรายวิชากลุ่มการศึกษาทั่วไป ที่ทางสำนักส่งเสริมฯ ลงให้
มิฉะนั้นจะมีผลทำให้นิสิตเรียนไม่ครบตามหลักสูตร)
ส่วนวิชาเอกให้นิสิตติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ ตามประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
      3. สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
      4. สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มการศึกษาทั่วไป หมู่เรียน D วิชาต่อไปนี้
            - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2003102
            - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา 2001102
            - สุนทรีนิยม รหัสวิชา 2002102
            - การคิดและการตัดสินใจ รหัสวิชา 4004102
            - เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ รหัสวิชา 4004103
ให้ติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศโดย   APIWAN.CH   วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2557
 2.กำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคเรียนที่ 1/2557 (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการชำระค่าเทอม 1/2557
 • คลิก Download File
 • ประกาศโดย   SIRIPATCHARA.NA   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2557
   3.นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศ ให้มาติดต่อที่ห้องโสตฯ ด่วน (ด่วนมาก)    
  นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศ ให้มาติดต่อที่ห้องโสตฯ ใต้อาคาร 2 วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2557
  ประกาศโดย   APIWAN.CH   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2557
   4.กำหนดการลงทะเบียน 1/2557 (ภาค กศ.พ.)    
  รหัส 54 และรุ่นตกค้าง เริ่ม 16 มิถุนายน - 30กรกฎาคม 2557
  รหัส 55 เริ่ม 20 มิถุนายน - 30กรกฎาคม 2557
  รหัส 56 เริ่ม 25 มิถุนายน - 30กรกฎาคม 2557
  ส่วนนิสิตภาคปกติจะลงรายวิชาของภาค กศ.พ. ได้วันที่ 1กรกฏาคม - 25 กรกฏาคม 2557 (รอบที่2 การลงทะเบียนภาคปกติ)
 • คลิก Download File
 • ประกาศโดย   NEDNAPA.SA   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2557
   5.กำหนดการลงทะเบียน 1/2557 (ภาคปกติ) และ ปฏิทินวิชาการ 1/2557    
  นิสิต - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้
 • คลิก Download File
 • ประกาศโดย   NEDNAPA.SA   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2557
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2012   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719