เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรับบัตรนักศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาปี 2558 รอบ 2 (ด่วนที่สุด)    
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2558
 2.สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษารอบเดือนตุลาคม 2558 (ด่วนที่สุด)    
ให้เริ่มมาขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง หรือสามารถติดต่อซื้อได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน
นิสิตนักศึกษาจะได้รับใบคุณวุฒิและใบทรานสคริปฉบับภาษาไทยในวันที่มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ตรวจสอบลำดับที่จบ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2558
 3.ประกาศรับใบปริญญาบัตรสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี2558 (ด่วนที่สุด)    
 • สำหรับนิสิตนักศึกษาที่มีรายชื่อรับปริญญาปี 2558 แล้วไม่ได้เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558
  ให้มาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 เพื่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • สำหรับนิสิตนักศึกษาที่มีรายชื่อเข้ารับปริญญาปี 2558 แล้วต้องการเลื่อนการเข้ารับปริญญาบัตร ให้มาติดต่อเขียนคำร้องที่หน้าเคาน์เตอร์งานทะเบียน ตามวันและเวลาที่กำหนด

 • สามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร หรือ เลื่อนรับการเข้าพระราชทานปริญญาบัตร ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ นับจากวันรับปริญญา 3 เดือน (ภายในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558) หลังจากเกิน 3 เดือนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าปรับล่าช้าตามระเบียบของกองคลัง
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2558
   4.กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ(ภาคปกติและภาคพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ด่วนที่สุด)    
  กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 1/2558
 • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


 • ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
        1. นิสิต-นักศึกษาทุกชั้นปี ยกเว้น รหัส 58 พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
        2. การลงทะเบียนเรียนในวิชาเอกให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ ตามประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
        3. สำหรับนักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
  จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
  จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
        
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2558
   5.ประกาศ กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนแรกเข้า    
  1. นิสิต - นักศึกษาที่เข้าศึกษาระหว่างปี 2549 - 2554 ติดต่อที่คุณอรวรรณ หงส์ประชา ที่สำนักส่งเสริมฯ อาคาร 5 ชั้น 2
  2. นิสิต - นักศึกษาที่เข้าศึกษาระหว่างปี 2555 - 2556 ติดต่อชำระเงินได้ที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1
  เมื่อนิสิต - นักศึกษา ที่ได้ชำระเสร็จสิ้นแล้ว (ตามข้อที่ 1 หรือ 2)
  กรุณานำสำเนาใบเสร็จมาติดต่อที่งานสารสนเทศ (IT) สำนักส่งเสริมฯ อาคาร 5 ชั้น 2
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 ตุลาคม 2557
   6.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ MIS    
  สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2558
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719