เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษารอบเดือนกรกฎาคม 2558 (ด่วนที่สุด)    
ให้เริ่มมาขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 กรกฎาคม 2558
 2.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์รับปริญญาในปี พ.ศ. 2558 (ด่วนที่สุด)    
กรณีบัณฑิตที่มี ชื่อ-นามสกุล ที่อาจจะสะกดผิด
ให้ติดต่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5
สำหรับรายละเอียดลำดับที่ซ้อม สามารถตรวจสอบได้ในวันที่มารายงานตัว

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับปริญญาปี 2558
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
บัณฑิตที่เลื่อนรับมาเป็นปี 2558
กรุณาแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 นี้เท่านั้น
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2558
 3.กำหนดการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
กำหนดการวันพระราชทานปริญญาบัตร
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2556 , 3/2556 และ 1/2557 เท่านั้น!!
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2558
 4.การประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และการเรียนการสอน ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)    
ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดระบบให้นิสิตนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นขอความร่วมมือนิสิตนักศึกษาทุกท่านได้ตอบแบบประเมินดังกล่าว เพื่อที่จะได้นำผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2558
 5.สำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)    
สำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จะลงทะเบียนเรียนให้นิสิตใหม่ทุกคน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2558
 6.กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ(ภาคปกติและภาคพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 1/2558
 • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


 • ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
        1. นิสิต-นักศึกษาทุกชั้นปี ยกเว้น รหัส 58 พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
        2. การลงทะเบียนเรียนในวิชาเอกให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ ตามประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
        3. สำหรับนักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
  จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
  จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
        
  ประกาศโดย   APIWAN.CH   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2558
   7.กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เทอม 1/2558 (ด่วนมาก)    
  ประกาศเรื่องกำหนดการชำระเงิน นิสิต - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้
 • คลิก Download File
  *ถ้าเปิดไฟล์ PDF แล้วขึ้นว่า 'Failed to load PDF Document' ให้ทำการ Refresh อีกครั้งค่ะ
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2558
   8.ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 3/2557 ภาคเรียนฤดูร้อน และกำหนดการลงทะเบียนเรียน (ด่วนมาก)    
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
        1. นักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
        2. การลงทะเบียนเรียนในวิชาเอกให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ ตามประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
        3. สำหรับนักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
  จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
  จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
        
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2558
   9.ปฏิทินวิชาการ 2/2557 (ด่วนมาก)    
  นิสิต - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้
 • คลิก Download File
 • ประกาศโดย   APIWAN.CH   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2558
   10.ประกาศ กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนแรกเข้า    
  1. นิสิต - นักศึกษาที่เข้าศึกษาระหว่างปี 2549 - 2554 ติดต่อที่คุณอรวรรณ หงส์ประชา ที่สำนักส่งเสริมฯ อาคาร 5 ชั้น 2
  2. นิสิต - นักศึกษาที่เข้าศึกษาระหว่างปี 2555 - 2556 ติดต่อชำระเงินได้ที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1
  เมื่อนิสิต - นักศึกษา ที่ได้ชำระเสร็จสิ้นแล้ว (ตามข้อที่ 1 หรือ 2)
  กรุณานำสำเนาใบเสร็จมาติดต่อที่งานสารสนเทศ (IT) สำนักส่งเสริมฯ อาคาร 5 ชั้น 2
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 ตุลาคม 2557
   11.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ MIS    
  สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
  ประกาศโดย   APIWAN.CH   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2558
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719