เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต/นักศึกษา ตามหมู่เรียน
สถานีฯ  
ระดับการศึกษา  
คณะ  
ปีการศึกษา2555  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
สามารถคลิกที่จำนวนเพื่อดูรายชื่อนักศึกษาในสาขาวิชานั้น
ชื่อย่อกลุ่มสาขาวิชารับเข้าพ้นสภาพจบการศึกษาปกติแผนการเรียน
สถานีฯมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
PSYCHO-552-4จิตวิทยา1001รายละเอียด
Ed.CT-552-1เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1001รายละเอียด
22 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719